Vanliga frågor och svar

Vi skräddarsyr våra uppdrag till varje enskild kund. Därför blir också priset för vår tjänst anpassat till uppdragets storlek. För att få en offert så kan kan du ringa mig på 079-074 40 99

eller skicka ett mejl till viveka@holmrekrytering.se

Employer branding är ett strategiskt verktyg som syftar till att skapa en positiv bild av företaget och attraktiva arbetsplatser. Det är ett sätt att marknadsföra företaget som arbetsgivare och locka nya talanger. Genom employer branding kan företaget visa upp sin kultur, värden och vad som gör det unikt. Det hjälper till att skapa en stark identitet som ökar engagemanget hos nuvarande anställda samtidigt som det lockar nya talanger.

Läs mer här.

En HR-chef är ansvarig för att leda och utveckla en organisations personalavdelning. De har ofta ett brett spektrum av ansvarsområden som att rekrytera, träna, motivera och belöna anställda. Deras roll innebär ofta att de måste hantera konflikter mellan medarbetare och arbeta för att uppnå organisationens mål. En HR-chef är också ansvarig för att skapa ett positivt arbetsklimat som uppmuntrar till innovation och produktivitet.
En HR Business Partner (HRBP) arbetar med att förbättra organisationens HR-funktioner och hjälpa ledningen att uppnå sina mål. De är en senior ledare som jobbar tillsammans med andra chefer eller ledare för att utveckla strategier, planera talent och bygga kompetens. De hjälper även till att lösa problem, identifiera möjligheter och stödja personalen. HRBP:s arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö, samtidigt som de ser till att organisationens policyer och processer följs.

Uppsägning av en medarbetare är en svår och känslig process som bör hanteras med försiktighet. Det är viktigt att följa lagliga riktlinjer och att uppfylla alla relevanta skyldigheter gentemot den anställde. Först måste arbetsgivaren granska anställningshandboken och dess uppsägningspolicyer. Dokumentera eventuella överträdelser och undersök grunderna för uppsägningen. Mötet ska ske ansikte mot ansikte, ha HR som vittne och vara tydlig, kortfattad och respektfull. Använd enkla ord när du avslutar ett anställningsförhållande och undvik att dra ut på det.

Att som chef behöva säga upp personal är aldrig lätt. Det är viktigt att man hanterar situationen med respekt och medkänsla. Först och främst bör man vara ärlig och informera om att orsaken till uppsägningen är ekonomiska skäl. Man bör också agera snabbt för att minska den psykiska påfrestningen för den anställde.

Företag bör planera för en eventuell recession genom att be sina anställda om förslag på hur man kan minska kostnader och effektivisera verksamheten. Man bör även se till att hantera uppsägningar på rätt sätt, t ex genom att erbjuda stöd till de som blir uppsagda.

Om det inte finns någon annan möjlighet, kan det vara värt att undersöka möjligheten att minska arbetstimmar istället för att helt säga upp anställda. Detta kan hjälpa företaget att spara pengar samtidigt som de anställda fortfarande har en inkomst.

När man behöver säga upp någon på grund av misskötsel så är det viktigt att följa de lagar som finns. Först och främst måste arbetsgivaren ha ett skriftligt beslut om uppsägningen, och detta ska även kunna styrkas. Det är viktigt att arbetsgivaren har dokumenterat misskötseln innan uppsägningen görs, och att den anställde har fått möjlighet att förklara sig. Arbetsgivaren bör även informera den anställde om vilka rättigheter som finns för dem, samt ge dem en rimlig tid att lämna sin tjänst.

Att leda ett företag under lågkonjunktur kan vara en utmaning. Företag måste ofta göra nedskärningar för att hantera den ökade ekonomiska pressen. Det är viktigt att som chef ta ansvar och agera på ett professionellt sätt.

Först och främst bör man undersöka de olika alternativen som finns för att minska kostnaderna, till exempel genom att effektivisera processer, anpassa produktionsvolymerna eller minska personalstyrkan. När man har bestämt sig för vilken strategi som ska användas bör man informera all personal om situationen och se till att alla är medvetna om de beslut som har tagits.

Som chef måste man vara beredd på att ta ansvar för nedskärningar under lågkonjunktur, men det är viktigt att göra det med respekt och integritet.

Holm Rekrytering är ett företag som erbjuder värderingsstyrd rekrytering av chefer och specialister. Företaget har 20 års erfarenhet inom rekrytering och kan hjälpa dig att hitta rätt kandidat efter dina behov. Likaså erbjuder vi interim management samt utbildning och konsultstöd i HR-relaterade frågor.

Om du står inför arbetsbrist kan Holm Rekrytering hjälpa dig att hitta en lösning. På vår sida om interim finns information om hur man kan hyra en interim konsult, vilket kan vara ett bra alternativ om man vill undvika att anställa någon permanent.

Förutom interim konsulter så erbjuder Holm Rekrytering även tjänster inom HR, Ekonomi och Management, som exempelvis VD:s, HR- och ekonomichefer 

Om du behöver extra stöd med rekryteringar finns det information på vår sida om rekrytering.

Oavsett om du behöver hjälp med att anställa nya medarbetare eller skapa en flexibel lösning med interimskonsulter så kan Holm Rekrytering hjälpa dig att matcha rätt kandidat efter dina behov!

ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Attrahera handlar om att göra det egna varumärket populärt bland anställda och personer som skulle vara en tillgång till företaget.

Rekrytera handlar om att hitta rätt person till en uppgift samt att hantera en anställning på ett korrekt sätt.

Utveckla handlar dels om att hitta och genomföra möjliga förbättringar i ett företags arbete, dels om att hjälpa medarbetare att öka sin kompetens och avancera.

Behålla handlar om att skapa ett företagsklimat som gör att medarbetare väljer att stanna kvar.

Avveckla handlar om att strukturera om och flytta personal samt att säga upp personal på ett korrekt sätt.

Den nya LAS som trädde i kraft den 30 juni 2022 innebär stora förändringar för arbetsgivare. För att hjälpa till med omställningen har regeringen infört ett antal nya regler och stöd. Bland annat har de infört en ny regel som möjliggör ersättning från a-kassan medan tvisten pågår, samt att anställda som har en visstidsanställning ska få förtur till en ny anställning efter 9 månader, istället för 12 månader som gäller idag. Dessutom har man även infört regler som ska säkerställa att alla arbetare erhåller lön under sjukdom och vid uppsagning.

För att hjälpa arbetsgivare att anpassa sig till de nya lagarna har Arbetsgivaralliansen tagit fram ett verktyg där man kan ta del av information om de olika bestämmelserna och hur de påverkar ens verksamhet.

De nya LAS:et ger arbetsgivare ökad flexibilitet, både vad gäller anställningsformer och rutiner, samtidigt som det ger trygghet för både arbetare och arbetsgivare.

En kravprofil är ett dokument som används inom rekrytering för att beskriva de kompetenser, erfarenheter och utbildningar som en arbetssökande bör ha för att passa in i en viss roll. Det är ett verktyg som hjälper till att säkerställa att rätt person rekryteras till jobbet.

Kravprofilen skrivs vanligtvis i början av processen och den kan användas för att skapa annonser, bedöma ansökningshandlingar, ställa frågor under intervjuer och avgöra om en person är lämplig för jobbet. Kravprofilen bör vara tydlig och detaljerad så att det blir lättare att identifiera rätt person för jobbet.

En bra kravprofil inkluderar information om arbetsuppgifter, utbildnings- och erfarenhetskrav, kunskaps- och språkkrav samt önskade förmågor och färdigheter. Genom att ta fram en tydlig kravprofil kan man undvika missförstånd mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Att skapa en bra kravprofil tar tid men det är viktigt eftersom det ger dig möjlighet att hitta den bästa personen för jobbet. Det finns flera olika tips som kan hjälpa dig när du skapar din kravprofil, t ex att vara specifik med vilka egenskaper du letar efter, ta med relevanta uppgifter om tjänsten samt se till att profilen är tydlig och lättförståelig.

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte din fråga bland våra vanliga frågor och svar?

Om du inte hittar svar på det du undrar bland våra vanliga frågor och svar så skulle jag uppskatta om du skickar ett mejl till:

viveka@holmrekrytering.se

Alternativt kan du ringa mig på

079-074 40 99

eller fylla i formuläret på vår kontaktsida.