Nyheter

Arbetsrättsspecialisten värd sin vikt i guld!

Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden förarbetsgivare. Men det är också en stor investering med en förhoppning om att få avkastning på sitt humankapital på sikt. Att investera i att både rekrytera rätt personer och att arbeta med långsiktig och strategisk kompetensförsörjning är av stor vikt i affärsdrivande företag.

Arbetsrätten i Sverige kan vara lite klurig och svår för den som är oinvigd. Det är väldigt svårt att avveckla anställda. Det är lätt att göra fel och säga upp på felaktigt sätt. Det gäller att hålla sig till både olika lagstiftningar samt tecknade kollektivavtal. Som arbetsgivare behöver du vara både kunnig och insatt i dessa för att råka ut för lagstiftningsbrott eller kollektivavtalsbrott som kan innebära dyrbara skadestånd.

Det gäller även att cheferna är duktiga inom arbetsrätt för att undvika felaktig kommunikation. Att de vet vad man får säga och inte och hur viktigt det är med kommunikation och tydlighet gentemot sina medarbetare. Dessutom så är det viktigt för företag att vara duktiga i förhandling med facket vid omorganisation eller annan omställning.

6 tips i arbetsrätt:

  1. Se till att ha korrekta anställningsavtal.
  2. Utbilda era chefer i grundläggande arbetsrätt.
  3. Uppsägning från arbetsgivarens sida kan ske antingen av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Har den anställde uppfört sig mycket illa kan det vara grund för avsked. Vid arbetsbrist gäller bland annat turordningsreglerna och ibland även regler om företrädesrätt. Oavsett skäl, vid arbetsbrist eller personliga skäl, så ska arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagaren. Detta gäller dock inte vid avsked.
  4. Vid uppsägning av personliga skäl finns flera olika saker arbetsgivaren ska göra gällande.  Du som chef har alltid ett väldigt tydligt ansvar när det gäller att kommunicera vad som förväntas och att arbetstagaren verkligen förstått vad det innebär och vad som krävs samt att medarbetaren får stöd och chans att ändra sitt beteende.
  5.  Innan arbetsrättsliga åtgärder kan komma på tal är det därför viktigt att du som chef ger arbetstagaren en rimlig chans att korrigera ett olämpligt beteende och ge en förståelse för vad som faktiskt förväntas. Detta medvetandegörande sker lämpligen genom en skriftlig erinran. Tänk också på att arbetsgivaren ska vara lyhörd för vad arbetstagaren behöver i sitt arbete; det kan till exempel röra sig om stöttning eller kompetensutveckling.
  6. De flesta tvister uppkommer inte på grund av vad arbetsrättsliga lagar säger utan på grund av personkonflikter, där lagarna är ett stöd för den ena eller andra parten. Det innebär att många personliga, arbetsrättsliga konflikter går att undvika genom bättre rekrytering, tydligare kommunikation, konflikthantering och ledarskap.

Behöver du mer hjälp och stöd inom arbetsrätt? Det finns en lösning på dessa utmaningar du kan hyra in en interim konsult som är arbetsrättspecialist.

Kontakta Holm Rekrytering för en kostnadsfri rådgivning!