FAQ

Vanliga frågor & Svar

Att rekrytera är en stor investering och kostar företag mellan 700 000 och en miljon kronor. I beräkningen ingår rekryteringsarvodet för en leverantör, avsatt tid internt för chefer och kollegor för rekryteringen, introduktion av medarbetaren samt produktionsbortfall innan personen kan sitt arbete och är fullt produktiv.

Rekryteringsarvodet är en relativt sett liten del av den totala kostnaden vid rekrytering. Vi skräddarsyr våra uppdrag till varje enskild kund. Därför blir också priset för vår tjänst anpassat till uppdragets storlek. För att få en offert så kan kan du ringa mig på 079-074 40 99

eller skicka ett mejl till viveka@holmrekrytering.se

Employer branding är ett strategiskt verktyg som syftar till att skapa en positiv bild av företaget och attraktiva arbetsplatser. Det är ett sätt att marknadsföra företaget som arbetsgivare och locka nya talanger. Genom employer branding kan företaget visa upp sin kultur, värden och vad som gör det unikt. Det hjälper till att skapa en stark identitet som ökar engagemanget hos nuvarande anställda samtidigt som det lockar nya talanger.

Ta kontakt med Holm Rekrytering för stöd med att ta fram en vinnande företagskultur samt stärka ditt employer brand.

En HR-chef är ansvarig för att leda och utveckla en organisations personalavdelning. De har ofta ett brett spektrum av ansvarsområden som att rekrytera, träna, motivera och belöna anställda. Deras roll innebär ofta att de måste hantera konflikter mellan medarbetare och arbeta för att uppnå organisationens mål. En HR-chef är också ansvarig för att skapa ett positivt arbetsklimat som uppmuntrar till innovation och produktivitet.

Ta kontakt med Holm Rekrytering om du behöver rekrytera eller hyra in en HR Chef eller HR Manager.

En HR Business Partner (HRBP) arbetar med att förbättra organisationens HR-funktioner och hjälpa ledningen att uppnå sina mål. De är en senior ledare som jobbar tillsammans med andra chefer eller ledare för att utveckla strategier, planera talent och bygga kompetens. De hjälper även till att lösa problem, identifiera möjligheter och stödja personalen. HRBP:s arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö, samtidigt som de ser till att organisationens policyer och processer följs.

Ta kontakt med Holm Rekrytering om du behöver rekrytera eller hyra in en HR BP konsult.

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning som reglerar uppsägningar av medarbetare. Lagen om anställningsskydd (LAS). Den reglerar anställningsformer, information om anställningsvillkor, uppsägningstider, saklig grund för uppsägning, avsked av arbetsgivare. Därutöver finns det kollektivavtal som man behöver ta hänsyn till om företaget har tecknat ett sådant. Det är viktigt att man följer lagstiftningen för att undvika vite vilket man kan få om man säger upp medarbetare på felaktigt sätt. För att inte tala om vilken dålig publicitet företaget kan få som skadar dess employer brand.

Ta kontakt med Holm Rekrytering för att få hjälp av en duktig arbetsrättsspecialist som kan lösa dina utmaningar.

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning som reglerar uppsägningar av medarbetare. Lagen om anställningsskydd (LAS). Den reglerar anställningsformer, information om anställningsvillkor, uppsägningstider, saklig grund för uppsägning, avsked av arbetsgivare. Därutöver finns det kollektivavtal som man behöver ta hänsyn till om företaget har tecknat ett sådant. Det är viktigt att man följer lagstiftningen för att undvika vite vilket man kan få om man säger upp medarbetare på felaktigt sätt. För att inte tala om vilken dålig publicitet företaget kan få som skadar dess employer brand.

Ta kontakt med Holm Rekrytering för att få hjälp av en duktig arbetsrättsspecialist som kan lösa dina utmaningar.

Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden förarbetsgivare. Men det är också en stor investering med en förhoppning om att få avkastning på sitt humankapital på sikt. Att investera i att både rekrytera rätt personer och att arbeta med långsiktig och strategisk kompetensförsörjning är av stor vikt i affärsdrivande företag.

Arbetsrätten i Sverige kan vara lite klurig och svår för den som är oinvigd. Det är väldigt svårt att avveckla anställda. Det är lätt att göra fel och säga upp på felaktigt sätt. Det gäller att hålla sig till både olika lagstiftningar samt tecknade kollektivavtal. Som arbetsgivare behöver du vara både kunnig och insatt i dessa för att råka ut för lagstiftningsbrott eller kollektivavtalsbrott som kan innebära dyrbara skadestånd.

Det gäller även att cheferna är duktiga inom arbetsrätt för att undvika felaktig kommunikation. Att de vet vad man får säga och inte och hur viktigt det är med kommunikation och tydlighet gentemot sina medarbetare. Dessutom så är det viktigt för företag att vara duktiga i förhandling med facket vid omorganisation eller annan omställning. 
Läs mer om 6 tips i arbetsrätt här!

Kravprofil är viktigt att skapa eftersom personalfrågorna är den största kostnaden och investeringen på ett företag. Vill företaget få ut största möjliga avkastning på sin investering bör man göra detta med omsorg. Skulle du köpa ett hus eller en bil, utan att säkerställa dina behov uppfylls?

I kravprofilen beslutas vilken attityd, värderingar som är nödvändiga för att passa in i företagskulturen

Kravprofilen är grunden för att säkerställa en framgångsrik rekrytering. Görs denna med omsorg, ökar möjligheterna till en lyckad rekrytering. En kravprofil kan genom sitt klargörande visa på vem som passar in i företaget och vilka förväntningar som finns på densamme. Läs mer här!

Värderingsstyrd rekryteering är metodiken du behöver om du vill hitta drivkrafter hos individer och lönsamma beteenden. Vad är egentligen det viktigaste att mäta vid en rekrytering? Vilka faktorer är det som är avgörande för om en människa kan prestera eller ej? Det finns vissa kända faktorer som avgör detta, kompetens, attityd och miljö. Vad är lättast att förändra hos en individ? Svaret på den frågan är kompetens. Det är svårare att ändra på attityd och personlighet än på kompetens. Rätt person kan alltid ta till sig nya kunskaper om viljan finns. Lönsamma beteenden får vi om vi hittar medarbetare med rätt attityd och inställning som passar in i företagskulturen.

Det svåra är inte att hitta rätt kompetens, utan att hitta personer som passar in i företagskulturen. Läs mer här!

Teambuildning för att skapa framgångsrika och presterande team med lönsamma beteenden. För att team ska kunna prestera och leverera krävs flera olika parametrar. Individen måste få känna sig behövd och uppskattad för den de är och vad de bidrar med, feedback från chef och kollegor. Även gruppkonstellationen är viktig.

Framgångsrika team består av olika personlighetstyper och kompetenser

Olikheterna bidrar till att teamet blir starkare än den enskilda individen, för att man bidrar med olika styrkor och man kan därmed även kompensera brister hos individen. Man bidrar med det som man är bäst lämpad för.

Teamets mognad är även det av signifikant betydelse. Enligt FIRO:modellen så går alla team genom olika faser. Läs mer här!

Företagskultur – en viktig betydelse för att attrahera medarbetare Företagskultur är viktigt för att medarbetare och kunder ska få en tydlighet i valet att vilja arbeta hos er eller med er som företag eller ej. Undersökningar visar även att de yngre generationerna lockas av varumärken med tydlig företagskultur. Studie om företagskulturens betydelse för lönsamhet Värderingsstyrda bolag har högre genomsnittlig avkastning och tillväxt Attitydföretaget Wildfire i samarbete med Stockholms universitet och HR bloggen.se samt HR professionals. Har genomfört en studier med syfte att se om det fanns ett samband med företagskultur, värderingar och lönsamhet. Läs mer här!

Interim betyder “tills vidare” och betecknar något som gäller tillfälligt under en övergångstid.

Interim betyder “tills vidare” och betecknar något som gäller tillfälligt under en övergångstid.

Holm Rekrytering erbjuder interim konsulter inom HR. Hos oss kan du hyra en specialist eller generalist inom HR som exempelvis Personalchef, HR Business Partner, Rekryteringsspecialist, Arbetsrättsspecialist eller Lönechef.

Att anlita en interim konsult är en kostnadseffektiv åtgärd. En person som kan se objektivt på verksamheten och utifrån sina erfarenheter komma med förslag på åtgärder som behöver att göras för att utveckla verksamheten vidare. Alternativt kan konsulten upprätta en funktion och förvalta den i väntan på ny permanent personallösning. Läs mer här!

Interim betyder “tills vidare” och betecknar något som gäller tillfälligt under en övergångstid. Holm Rekrytering erbjuder interims konsulter inom Ekonomi/Finance.

Vi erbjuder interim konsulter som  kan gå in i funktioner som exempelvis Ekonomichef, CFO, redovisningschef, financial controller, business controller eller koncernredovisare. Ring 079-0744099 eller skrolla ned till kontaktformuläret för en kostnadsfri konsultation.

Vi har seniora konsulter på både strategisk och operativ nivå. Holm Rekrytering arbetar endast med interim konsulter som har lång och gedigen erfarenhet inom Ekonomi/Finance och fokus är på att skapa ekonomifunktioner som stöttar affären. Alla är egna företagare och ”giggare” och är måna om sina egna varumärken och att bidra till affärsnytta hos våra kunder. Läs mer här!

Vi matchar rätt kandidat för dina behov

Hos oss hittar ni erfarna och professionella kandidater som snabbt kan sätta
sig in i verksamheten och leverera med hög kvalitet och det som efterfrågas.

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se