Vad är Företagskultur

Det finns en hel del forskning på området som jag tagit del av. Jag har särskilt tagit intryck av forskarna Richard Treutiger, Edgar H. Shein, Sten Philipson, Mats Alvesson och Per Olov Berg.

Min tolkning av deras forskning har jag sammanfattat i tre delar. Det här är vad företagskultur handlar om;

Gemensamma värderingar och attityder

En värdering är när du tar aktiv ställning för eller mot ett värde. Det i sin tur styr individens eller företagets handlingar och val. Ett värde i ett företag är vad företaget anser vara eftersträvansvärt och gott, helt enkelt vad man vill åstadkomma. Det kan handla om känslomässiga, sociala eller etiska värden men även ekonomi och pengar. Uttalade värderingar som svarar på frågan varför man gör som man gör. Värderingarna kan komma fram i nedskrivna dokument som behandlar exempelvis värdegrund, visioner, strategier och mål. Värderingarna kan även handla om etik och moral. Vad är rätt och fel, bra och dåligt? Dessa blir en kompass som indikerar prioriteringar och ordningen och samtidigt ett socialt lim som gör att man identifierar sig med företaget. Värderingar handlar om trosföreställningar som delas av företaget kollektivt, gemensamma antaganden, prioriteringar och innebörder. Dessa styr hur man ska agera i olika situationer.

Gemensamma normer

Upprepas ett beteende tillräckligt många gånger leder detta till en norm. ”Så här gör vi här. ”Det handlar om vad som är legitimt och inte på en arbetsplats, men också hur man fattar beslut, hur man ska agera gentemot kunder, hur man ser på service etc. Ibland är detta nedskrivna normer men ännu oftare är det oskrivna regler, normer och jargong. De gemensamma normerna är avgörande för hur man ska agerar men även hur man prioriterar sitt arbete. Det hjälper medarbetarna och cheferna att leda sig själva, kunna göra ett bra jobb och nå de övergripande målen. Företagskulturen är som en levande mekanism som ständigt utvecklas. Allt som händer på en arbetsplats är socialisering och en lärprocess som pågår hela tiden, medvetet och omedvetet. Det är ledarens ansvar att medvetet påverka kulturen, och grundaren av företaget har en avgörande betydelse. Det tar lång tid att bygga en företagskultur men det kan gå väldigt fort att rasera den samma. Om chefer byts ut eller grundare slutar exempelvis i ett företag. Därför är det så viktig med kulturambassadörer i ett företag för att bibehålla företagskulturen.

Symboler, riter och ceremonier

Symboler och ritualer är också betydelsefulla för ett företag. Det kan handla om klädstil, möbler och inredning eller om att delta i olika företagsevent eller aktiviteter som gör företaget synligt. Årliga kick-offer och andra personalaktiviteter skapar en vi-känsla. Att dela med sig av framgångshistorier och andra berättelser om företaget, sk storytelling bygger också en företagskultur. Att leva värderingarna i det dagliga arbetet gör det också. Att identifiera kulturarbetarna och låta dem föregå med gott exempel i företaget skapar ytterligare vi-känsla och hjälper alla att identifiera vad som krävs för att passa in i företagskulturen.

Vill du veta mer om företagskulturens betydelse?

Du når mig på 0790-744099 eller viveka@holmrekrytering.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *