EmployerBranding

Employer branding- arbetsgivarvarumärke

Skillnaden mellan mer eller mindre framgångsrika företag kan förklaras med vilken personal de har. Företagets framtida utveckling beror på vilka medarbetare man lyckas attrahera och behålla. Av denna anledning är det av största vikt att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. När man arbetar fram en personalidé, behöver man även tänka igenom sitt arbetsgivarvarumärke.

  • Vad står vi för? Vad är verksamhetens värderingar, mål och vision?
  • Vad kan vi erbjuda? Hur jobbar vi med kompetensutveckling? Belöningsmodeller etc?
  • Hur ska vi attrahera medarbetare?
  • Hur bibehåller vi medarbetare?
  • Hur avvecklar vi medarbetare?

Att ha ett tydligt arbetsgivarvarumärke och en tydlig personalidé är en nödvändighet för att attrahera nya medarbetare. Speciellt nu när det blivit en maktförskjutning på arbetsmarknaden där det är svårt att hitta arbetskraft och där medarbetarna ställer högre krav på arbetsgivare.

Hur går man tillväga

Som vanligt när det gäller förändringsarbete behöver man involvera flera personer, högsta ledningen, chefer och medarbetare. Utan att ha en förankring uppifrån så riskerar man att misslyckas i sitt arbete eller att bli motarbetad. Dessutom så kommer det att krävas resurser. Både vad gäller tid, engagemang samt pengar. Vi kan även utgå ifrån att det åtminstone tar ett år för att därefter behövas följas upp och utvärderas varje år. Det krävs dedikerade medarbetare och kanske även leverantörer utifrån.

I employer branding arbetet så samarbetar HR med marknad och kommunikation. Jag brukar säga att arbetsgivarvarumärket skall vara detsamma som de argument man har när man lockar till sig sina kunder. Dessutom är kommunikatörer och marknadsförare oftast bättre på att kommunicera och skriva, vilket är nödvändigt i detta arbete.

Det är förstås många delar i detta arbete men som vanligt när man arbetar med förändringsarbete behöver man börja med en nulägesanalys. Någon form av enkät där man går ut till medarbetarna internt och ställer frågor hur de uppfattar arbetsgivarvarumärket? Trivsel? Varför arbetar man här? Hur de uppfattar arbetsgivaren gällande trivsel, kompetensutveckling mm. Man behöver även ta fram några nyckeltal som exempelvis personalomsättning, sjukfrånvaro, hur många ansökningar man får på sina tjänster. Det kan även vara bra att göra några djupintervjuer med utvalda medarbetare. Den sammanlagda analysen visar på ett utgångsläge som det ser ut i dag.

Nästa steg är att förstå vilken kompetens som behövs för framtiden? Man behöver göra en målgruppsanalys och ta reda på var finns denna kompetens och hur ska vi kommunicera med densamma? Utifrån detta skapas kommunikationsplaner och i vilka kanaler man hittar målgrupperna.

Vad har vi för EVP- d v s arbetsgivarerbjudande? Vad erbjuder vi våra medarbetare och vad är det vi ska locka med? Vad lockar den målgruppen som vi söker? Är det pengar eller kompetensutveckling? Distansarbete? Kollegor? Listan kan göras lång. Det viktigaste är att formulera ett erbjudande som rimmar med företagskultur och värderingar och att man kan hålla det som utlovas.

Därefter behöver man ta fram en ny målsättning som beskriver nya nyckeltal. Därefter behöver man lägga en projektplan med delmål. Med aktiviteter för att kommunicera med målgrupperna. Vilket man kan göra på många olika sätt via hemsidor och sociala medier. Använda sig att filmer är i dag ett populärt sätt med bra content och budskap.

Man behöver gå igenom hur man arbetar med rekrytering i dag. Allt ifrån rekryteringsprocesser till verktyg för att hitta kompetensen. LinkedIn och search. Bygga egna databaser. Jobba med universiteten och andra skolor där målgrupperna finns. Hur utformar vi våra annonser för att de skall locka till sig den målgruppen vi söker.

Utvärdera och uppföljning

Efter ett år med aktiviteter är det dags att ta fram sina nyckeltal och se över om siffrorna blivit bättre? Har det gett någon effekt och vad kan vi göra annorlunda? Sedan är det bara att sätta upp nya planer för att nå nya höjder.

Vill du veta mer om Employer branding och vad jag eventuellt kan hjälpa dig med?

Du når mig på tel:0790-744099 eller viveka@holmrekrytering.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *